:          :

รีบ สั่งซื้อ:

ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้พักอาศัยในประเทศไทย!

00
00
00
00

สั่งซื้อ Diaherbal

อะไรจะช่วยให้คุณลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

■  การทานอาหารที่ถูกต้อง
  ออกกำลังกายระดับปานกลาง
  รับประทานผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสุขภาพ

1980 ฿

990

บริการส่งฟรี! คุณสามารถตรวจสอบและชำระสินค้าปลายทางได้เลย!

50%

 ฿

เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นทำให้รบกวนการทำงานของร่างกายทั้งหมด และสูญเสียความสามารถในการผลิตและใช้อินซูลิน

อินซูลินเป็นฮอร์โมนพิเศษที่ตับอ่อนผลิตได้ ฮอร์โมนนี้จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนน้ำตาล (กลูโคส) จากเลือดไปยังเซลล์ของร่างกาย เป็นเพราะกลูโคสที่ร่างกายได้รับพลังงานเพื่อคงสถานะปกติของระบบและกระบวนการทั้งหมด

1980 ฿

990

พิเศษ: โปรโมชั่น!

:          :

00
00
00
00

รีบ สั่งซื้อ:

50%

บริการส่งฟรี! คุณสามารถตรวจสอบและชำระสินค้าปลายทางได้เลย!

 ฿

ใครบ้างอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นเบาหวาน?

ผู้ที่อายุมากกว่า
30 ปีขึ้นไป

การติดเชื้อไวรัส
บางประเภท

ปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับตับอ่อน

ปัญหา
น้ำหนักเกิน

ความเครียด
จากการทำงาน

การถ่ายทอด
ทางกรรมพันธุ์

ปัญหาน้ำหนักเกิน

คนที่มีน้ำหนักเกินอาจมีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากกว่า

ผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

อายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้โอกาสเสี่ยงในการเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น

ความเครียด

การประสบกับภาวะเครียดและความกำลังวลใจเป็นประจำ จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน

กรรมพันธุ์

มีโอกาสเป็นไปได้ที่เบาหวานจะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก

ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับตับอ่อน

อาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับตับอ่อน จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเป็นเบาหวาน

การติดเชื้อไวรัส

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ฯลฯ

Diaherbal จากสมุนไพร

แอปเปิ้ลไซเดอร์เวนกิ า

มสี ว่ นประกอบของธาตโุ พแทสเซยีมและมคี ณุ สมบัตเิป็นกรดสงู และมรีสเปรยี้ วจัด สามารถชว่ ยลดน ้าหนักทางออ้มได ้ โดยเป็นตัวชว่ ยการเผาผลาญ และขับของเสยีออกจากรา่ งกาย

ผงมะระขนี้ ก

ชว่ ยรักษาระดับความดันเลอืดใหป้ กติและชะลออาการตา่ งๆ ทเี่ ป็นผลเสยีจากโรคเบาหวาน ชว่ ยลดน ้าตาลและควบคมุ ระดับน ้าตาลในเลอืดใหเ้หมาะสม ชว่ ยใหไ้ขมันถกู ยอ่ ยไดด้ ขี นึ้ ลดไขมันในชอ่ งทอ้ ง จงึชว่ ยลดความอว้นไดด้

ผงกระเจ๊ยีบแดง

มคี ณุ คา่ ทางอาหารสงู มคี ารโ์ บไฮเดรต เสน้ ใย โปรตนี แคลเซยีม ฟอสฟอรัสและอดุ มไปดว้ย วติ ามนิซีลดไขมันในเลอื ลดไขมันคอเลสเตอรอล ไตรกลเีซอไรด์และไขมันชนดิ เลว มนี ้าหนักเพมิ่ มากขนึ้

โครเมยีม โพลนิ โิคเนต

อดุ มไปดว้ยวติ ามนิ นานาชนดิ ชว่ ยลดระดับน ้าตาลและไขมันในเลอืด ชว่ ยใหท้ อ้ งไมผ่ กู ชว่ ยควบคมุ น ้าหนัก เนื่องจากมี สารทชี่ โครเมยีม โพลนิ โิคเนต ว่ ยใหไ้ขมันดที มี่ อี ยใู่ นรา่ งกายเพมิ่ ขนึ้ ได ้และก าจัดไขมันไมด่ อี อกจากรา่งกาย

สารสกดั จากชาเขยี ว

มสี ว่ นประกอบของธาตโุ พแทสเซยีมและมคี ณุ สมบัตเิป็นกรดสงู และมรีสเปรยี้ วจัด สามารถชว่ ยลดน ้าหนักทางออ้มได ้ โดยเป็นตัวชว่ ยการเผาผลาญ และขับของเสยีออกจากรา่ งกาย

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

1980 ฿

990

พิเศษ: โปรโมชั่น!

:          :

00
00
00
00

รีบ สั่งซื้อ:

50%

บริการส่งฟรี! คุณสามารถตรวจสอบและชำระสินค้าปลายทางได้เลย!

 ฿

วิธีรับประทาน Diaherbal

ง่ายๆ

เพียงแค่ดื่มน้ำเปล่าตาม

เพียงแค่

รับประทานวันละ 1-2 แค๊ปซูล พร้อมมื้ออาหาร

อ่านคำแนะนำก่อนรับประทานอย่างเคร่งครัด

อะไรคือความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานประเภทที่ 2?

แม้จะอยู่ระหว่างเข้ารับดูแลแล้ว แต่อาการก็สามารถทรุดลงได้ตลอดเวลา!
และสามารถนำไปสู่อาการแทรกซ้อนที่รุนแรงหลายอย่าง:

เส้นเลือดในสมองแตก

ภาวะที่สมองขาดเลือดและออกซิเจน เนื่องจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง เซลล์สมองจึงตาย

กล้ามเนื้อหัวใจตาย

เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตาย จากการขาดเลือดไปเลี้ยง

ปัญหาหลอดเลือด

ความผิดปกติของหลอดเลือดทั้ง ตีบ แตก หรือตัน ซึ่งล้วนนำไปสู่การเสียชีวิต

ปัญหาไต

การทำงานของไตผิดปกติ ทำให้ร่างกายขาดสมดุล

ปัญหาระบบประสาท

การทำงานที่ผิดปกิตของระบบประสาท อาจส่งผลต่อการทำงานของหลอดเลือดด้วย

เนื้อตาย

เนื้อเยื่อตาย อาจทำให้ต้องเสียแขนขาได้

ตาบอด

สูญเสียการมองเห็น

ไตวายเรื้อรัง

เนื้อเยื่อไตค่อยๆ เสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง

Diaherbal - ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้!

โภชนาการที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสุขภาพ ทั้งหมดนี้มีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติ

ความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ผมเริ่มกิน “Diamin” ตามคำแนะนำของทันทีหลังจากผมรู้ว่าผมเป็นเบาหวานครับหลังจากกิน “Diamin” ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง สำหรับคนอายุ 56 แล้วอย่างผมแล้วมันดีมากเลย ต้องขอบคุณคุณเพื่อนที่แนะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้ผม “Diamin” ช่วยชีวิตผมไว้จริงๆ!
                    

อมรินทร์ ออมสุข อายุ 56 ปี
จังหวัดมหาสารคาม

ดิฉันเพิ่งรู้ตัวว่าดิฉันเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 เมื่อปีที่แล้วค่ะ ดิฉันเตรียมใจไว้เลยค่ะ ไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้นาน  ที่ผ่านมาผู้ที่ประสบปัญหาเบาหวานชนิที่ 2 ต้องฝากชีวิตไว้กับการฉีดอินซูอินอย่างเดียวเลยค่ะ ไม่มีทางกำจัดปัญหาได้  แล้วระดับน้ำตาลในเลือดก็ยังอยู่ในเกณฑ์อันตรายเกือบตลอดเวลา จนเพื่อนของดิฉันเล่าให้ฟังเรื่อง “Diaherbal” เพราะแม่ของเพื่อนก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ และได้ผลดีด้วย ผ่านไปหนึ่งเดือน  และดิฉันมั่นใจมากว่าเป็นเพราะ Diaherbal...

ฝน ชลธร อายุ 44 ปี
จังหวัดตรัง

ผมสั่ง “Diaherbal” มาให้คุณพ่อทานครับ เมื่อตอนที่คุณพ่อเริ่มมีอาการเบาหวานในระยะแรกๆ ถึงตอนนี้คุณพ่ออายุ 65 ปี แล้ว แต่ยังแข็งแรงดีอยู่ครับ ยานี้ช่วยคุณพ่อผมไว้จริงๆ ครับ ตอนนี้ตัวผมเองก็ทาน “Diaherbal” ไว้ก่อนครับ อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นอาการที่ส่งต่อกันทางกรรมพันธุ์ ตอนนี้ทั้งผมและคุณพ่อมีระดับน้ำตาลในเลือดที่คงด้วยกันทั้งคู่เลยครับ! ดีมากๆ เลยครับ

แม็ค อดิสร อายุ 27 ปี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อะไรจะช่วยให้คุณลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

■  การทานอาหารที่ถูกต้อง
  ออกกำลังกายระดับปานกลาง
  รับประทานผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสุขภาพ

บริการส่งฟรี! คุณสามารถตรวจสอบและชำระสินค้าปลายทางได้เลย!

 ฿

990

1980 ฿

00
00
00
00

:

:

เสนอเวลา

Galaxy Trade LTD

16 George street, London, UK. skype: Galaxy-trade, email: Galaxy-trade2000@gmail.com